Let Us Start In The Middle (HE)

Intention and description of the solo exhibition at Tirana Art Lab

 

 

רעיונות-העל שמאגדים את כל מרכיבי התערוכה, מהווים שלב נוסף בעיסוק המתמשך של אפי ואמיר
בנושאים של "מקום": כיצד הוא נתפס, איך הוא מיוצג, מה תפקידו בהבניית הזהות של תושביו ושל אלו
שאינם תושביו אך מחזיקים ביחס מסויים כלפי אותו המקום. המתח בין הייצוג של המקום לממשיותו הוא
בליבו של מחקרם האמנותי.
באופן טבעי, עד כה, "המקום" האולטימטיבי לחקירה זו היה עבורם ארץ ישראל. בתערוכה הנוכחית, מצטרף
לחקירה זו מקום נוסף, שגם הוא צבר לאחרונה ערך סימבולי המתחיל להתחרות בממשותו הגיאוגרפית –
בריסל, המזוהה בתודעה הקולקטיבית כ"בירת האיחוד האירופאי". וכן, במסגרת הסדנה, טירנה עצמה, מקום
שאפשר לומר שהוא סובל מ"חוסר ייצוג", אך שללא ספק, הוא בר-ייצוג עבור תושביו, בדיוק כמו כל מקום
אחר.

Full document in PDF format